تست التراسونیک، Ultrasonic Testing

تست التراسونیک،  Ultrasonic Testing

تست التراسونیک، Ultrasonic Testing

سرعت پالس التراسونیک (UPV) یک روش غیر مخرب مؤثر (NDT) برای کنترل کیفیت مواد بتنی و شناسایی آسیب در اجزای سازه‌ای است. روش‌های UPV به طور مرسوم برای کنترل کیفیت مصالح و عموماً مصالح همگن مانند فلزات و اتصالات جوشی است. با پیشرفت اخیر در تکنولوژی مبدل‌ها، این آزمایش به طور گسترده برای مصالح بتنی انجام می‌شود. آزمایش اولتراسونیک بتن یک راه مؤثر برای ارزیابی کیفیت و یکنواختی و تخمین عمق ترک است. روش این آزمون با عنوان «روش آزمون استاندارد برای سرعت پالس درون بتن» (ASTM C 597، 2016) استاندارد شده است.

در این آزمایش زمان عبور امواج صوتی در یک محیط اندازه گیری و سپس با خواص کششی و تراکم مصالح ارتباط داده می‌شود. زمان عبور امواج التراسونیک، شرایط داخلی ناحیه مورد آزمایش را نشان می‌دهد.

کاربردهای آزمایش UPV برای بتن

  •  تعیین سرعت پالس
  • بررسی کیفیت بتن
  • ایجاد همگنی و یکنواختی در بتن
  •  اندازه گیری عمق ترک سطحی
  • پیش بینی مقاومت فشاری بتن 

ترجمه اختصاصی 808

+ منبع

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - تست التراسونیک،  Ultrasonic Testing