نسل آینده متاسفیم! (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

05:00

نسل آینده متاسفیم! (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

این ویدیو تاثیرگذار، اعتراضی است نسبت به رفتار‌های ویرانگری که انسان برای رسیدن به توسعه و پیشرفت نسبت به طبیعت و محیط زیست روا داشته است. همچنین، اظهار پشیمانی است برای نسل آینده بابت طبیعت بیماری که برای آنان به ارث می گذاریم و موهبت‌های الهی که با رفتار نابخردانه و توهم توسعه از آنان دریغ می‌کنیم. به امید آنکه وارثان متعهد‌تری نسبت به زمین، برای نسل آینده باشیم...

ترجمه اختصاصی 808