کتاب بازاریابی اینترنتی در صنعت ساختمان

مدل: bazaryabi-asadbeygi

کتاب بازاریابی اینترنتی در صنعت ساختمان

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

کتاب بازاریابی اینترنتی در صنعت ساختمان

مولف: حمید اسدبیگی

 

قیمت: 29,000 تومان
29,000 تومان
کتاب بازاریابی اینترنتی در صنعت ساختمان