آئین نامه طراحی سازه ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم )

مدل: 2800-4

آئین نامه طراحی سازه ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم )

قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
آئین نامه طراحی سازه ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم )