فون میسز، Von Mises

فون میسز، Von Mises

فون میسز، Von Mises

تئوری حداکثر انرژی اعوجاج توسط ریچارد فون میسز درسال ۱۹۱۳، ارائه شده است و با عنوان «معیار تسلیم فون میسز» (von Mises yield criterion) نیز شناخته می‌شود. فون میسز اثبات کرد که تنش برشی هشت وجهی دلیل اصلی تسلیم مواد است. بنابراین برای بررسی اینکه المان هایی که تحت تنش های ترکیبی نرمال و برشی قرار دارند به نقطه تسلیم رسیده یا خیر می توان با استفاده از معیار تنش فون میسز بررسی کرد.

بر اساس این تئوری، انرژی کرنشی را می‌توان به دو مؤلفه انرژی کرنش حجمی (هیدرو استاتیک) و انرژی کرنش شکل‌دهی (اعوجاج یا برش) تقسیم کرد.در این معیار، تسلیم هنگامی رخ می‌دهد که در آزمایش کشش ساده، مقدار مؤلفه اعوجاج بیشتر از نقطه تسلیم شود. بر اساس یک مبنای نظری متفاوت، به این تعریف «تئوری تنش برشی هشت‌وجهی» نیز گفته می‌شود. در المان مورد نظر تنش های اصلی بر اساس دایره موهر محاسبه می شود. اگر این تنش های اصلی را در رابطه کنترلی فون میسز قرار می دهیم اگر مقدار تنش فون میسز بدست آمده، از مقدار تنش تسلیم ماده کمتر بود یعنی شکست رخ نمی دهد ولی اگر این تنش ازتنش تسلیم ماده بیشتر بود، مفهومش رسیدن المان به نقطه ی تسلیم است.

معیار فون میسز

 

 

بطور کلی تنش فون میزس از رابطه زیر بدست می آید:

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
0 پاسخ
معیار فون میزز
لطفا راهنمایی کنید. برای تعیین شعاع استوانه سطح خمیری فون میزز چه باید کرد؟

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - فون میسز، Von Mises