مدول گسیختگی، Rupture module

مدول گسیختگی، Rupture module

مدول گسیختگی، Rupture module

مدول گسیختگی به‌عنوان معیار مقاومت کششی تیرها یا دال‌های بتنی محسوب می‌شود. مقاومت خمشی میزان تنش و نیرو را در یک دال بتنی غیرمسلح، تیر یا سازه‌های دیگر که می‌توانند در برابر هرگونه شکست خمشی مقاومت کنند، شناسایی می‌کند.

روش‌های آزمون استاندارد جهت تعیین مدول گسیختگی یک تیر

به‌منظور آزمایش مقاومت خمشی یک تیر بتنی، باید طول دهانه آن حداقل سه برابر ارتفاع آن باشد. مقاومت خمشی به‌صورت مدول گسیختگی (MR) برحسب psi (مگاپاسکال) بیان می‌شود. دو روش آزمون استاندارد جهت تعیین مقاومت خمشی یک تیر بتنی وجود دارد.

۱. آزمون بارگذاری نقطه مرکزی (مطابق ASTM C 293)

در این روش، کل بار به مرکز دهانه تیر اعمال می‌شود. در این حالت مقاومت خمشی یا مدول گسیختگی بیشتر از مدول گسیختگی آزمون بارگذاری سه‌نقطه‌ای است. حداکثر تنش تنها در مرکز تیر وجود دارد.

۲. آزمون بارگذاری سه‌نقطه‌ای (مطابق ASTM C 78)

در این روش، نصف بار در هر یک‌سوم از طول دهانه تیر اعمال می‌شود. در این حالت مقاومت خمشی یا مدول گسیختگی کمتر از مدول گسیختگی آزمون بارگذاری در نقطه مرکزی است. در این آزمایش، حداکثر تنش در مرکز فاصله یک‌سوم طول تیر ایجاد می‌شود.

مدول گسیختگی خمشی حدود ۱۰٪ تا ۲۰٪ مقاومت فشاری با توجه به‌اندازه، نوع و حجم سنگ‌دانه درشت‌دانه استفاده شده در یک تیر بتنی است. از طریق تست‌های آزمایشگاهی می‌توان بهترین همبستگی مصالح را برای طرح اختلاط مشخصی به دست آورد. مدول گسیختگی تعیین شده توسط بارگذاری سه‌نقطه‌ای کمتر از مدول گسیختگی تعیین شده توسط بارگذاری در نقطه مرکزی است که گاهی این مقدار به ۱۵٪ می‌رسد.

اهمیت مدول گسیختگی

محاسبه مدول گسیختگی از اهمیت زیادی در مکانیک سازه برخوردار است. این شاخص موجب کمک به طراحی المان‌های سازه‌ای مانند تیرها، اعضای طره‌ای، شفت‌ها و غیره می‌شود.

همچنین این شاخص موجب کمک به مطالعه مصالح و خصوصیات آن‌ها می‌شود. ضمن این‌که این پارامتر موجب استفاده از مصالح ساختمانی مقاوم‌تر می‌شود. مقاومت خمشی موجب کمک به قضاوت سازه‌ها به لحاظ کیفی می‌شود. از این شاخص می‌توان برای پیش بینی مقاومت و دوام المان استفاده کرد.

منبع:  سایت ۸۰۸

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - مدول گسیختگی، Rupture module