تکیه گاه سازه ای، Structural Support

تکیه گاه، Structural Support

تکیه گاه سازه ای، Structural Support

برای این که یک سازه، تحت تأثیر نیروهای خارجی حرکت نکند، باید توسط قیدهایی به محیط (زمین یا هر جسم دیگر) متصل شود. به این قیدها، تکیه‌گاه یا Support می‌گویند.

تکیه گاه

انواع تکیه‌گاه بر اساس قیدی که در مقابل حرکت به وجود می‌آورند:

تکیه‌گاه مفصلی ثابت یا تکیه‌گاه لولایی، Hinged Support

تکیه‌گاه مفصلی ثابت یا تکیه‌گاه لولایی، نوعی از تکیه‌گاه است که از تغییر مکان نقطه تکیه‌گاهی (در فضا یا در صفحه) جلوگیری به عمل می‌آورد، ولی هیچ‌گونه مقاومتی در برابر دوران سازه، حول محورهای تکیه‌گاه ندارد. بنابراین چنانچه سازه‌ای به این نوع تکیه‌گاه متکی باشد، در مقابل چرخش آن حول محورهای پایه، هیچ‌گونه لنگر واکنشی ایجاد نمی‌شود و به علت محدود شدن سه امتداد حرکت در فضا و دو امتداد حرکت در صفحه، درحالت کلی سه مؤلفه واکنش تکیه‌گاهی در فضا و در حالت خاص دو مؤلفه واکنش تکیه‌گاهی در صفحه ایجاد می‌شود.

تکیه‌گاه غلتکی (Roller Support) یا تکیه‌گاه مفصلی متحرک (Movable Support)

تکیه‌گاه مفصلی متحرک (غلتکی یا غلتشی لغزشی) کاملاً شبیه تکیه‌گاه لولایی است، با این تفاوت که نسبت به آن درجه آزادی بیشتری دارد. این درجه آزادی، همان حرکت پایه در امتداد حرکت غلتک‌هاست. در واقع در این نوع تکیه‌گاه‌ها تنها یک امتداد حرکت محدود می‌شود و در نتیجه واکنش تکیه‌گاهی ایجاد شده، در امتدادی است که از حرکت پایه در آن امتداد جلوگیری شده است. این واکنش تکیه‌گاهی، عمود بر امتداد قابل حرکت تکیه‌گاه است که از مرکز مفصل هم می‌گذرد.

تکیه‌گاه گیردار، Fixed Support

تکیه‌گاه گیردار از حرکت نقطه تکیه‌گاهی در امتداد محورهای x و y و همچنین از دوران جسم حول نقطه تکیه‌گاهی جلوگیری می‌کند. بنابراین سه مؤلفه واکنش تکیه‌گاهی در این نوع تکیه‌گاه ایجاد می‌شود. یکی از راه‌های ایجاد تکیه‌گاه گیردار جوش دادن قطعه است.

تکیه‌گاه ارتجاعی یا تکیه‌گاه فنری، Elastaic Support

در تکیه‌گاه ارتجاعی (فنری)، واکنش‌های تکیه‌گاهی مؤثر به جسم، متناسب با سختی (قابلیت تغییر مکان و دوران) محیط تکیه‌گاهی در محل اتکا هستند. به عبارت دیگر اگر به جای تکیه‌گاه ساده، فنری با ضریب سختی K قرار داده شده و در محل اتکا تغییر مکانی برابر Δ در امتداد فنر ایجاد گردد، مقدار واکنش تکیه‌گاهی از رابطه R=KΔ به دست می‌آید که در آن K ضریب ثابت فنر می‌باشد. به همین نحو اگر به جای تکیه‌گاه گیردار، سیستمی از فنرها با ضریب سختی K قرار داشته و چرخش یا دوران معادل θ در محل اتکا ایجاد شود، مقدار کوپل مقاوم، از رابطه M=Kθ به دست خواهد آمد.

تکیه‌گاه رابط یا تکیه‌گاه میله‌ای، Link Support

تکیه‌گاه رابط (میله‌ای) نوعی تکیه‌گاه است که از یک میله کوتاه که دو انتهای آن مفصل است، تشکیل شده است. در نتیجه، واکنش تکیه‌گاه، نیرویی است که در امتداد محور میله باشد.

منبع: ویکی‌پدیا

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - تکیه گاه سازه ای، Structural Support