گاست پلیت، Gusset Plate

گاست پلیت، Gusset Plate

گاست پلیت، Gusset Plate

گاست پلیت‌ها ورق‌های متصل‌كننده اعضای اصلی بادبند به تیر و ستون می‌باشند. این اعضا تحت نیروی كششی و فشاری موجود در خود دارای مودهای گسیختگی متفاوتی می‌باشند. یكی از مودهای گسیختگی موجود كمانش موضعی، بویژه در انتهای گاست پلیت می‌باشد.
طبـق تحقیقـات انجـام شـده مـود گسـیختگی مطلوب در گاست پلیت‌ها تحت فشار تسلیم آن است. در حالیكه برای گاست پلیت‌های بزرگ در اكثر موارد مود گسیختگی غالب كمانش می‌باشـد كـه گسـیختگی ترد محسوب می‌شود. به همین منظور برای تغییرمود گسیختگی حاكم و جلوگیری از كمانش گاست پلیت‌ها از سخت كننده‌ها بویژه در لبه‌های آن استفاده می‌شود.

دسته بندی : 

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - گاست پلیت، Gusset Plate