تحلیل مودال، Modal Analysis

تحلیل مودال، Modal Analysis

تحلیل مودال، Modal Analysis

براساس آنالیز مودال مشخصات و حالت‌های حرکتی یک سازه تعیین می‌شود خروجی این آنالیز شامل پرید‌های ارتعاشی مودهای مختلف سازه و اشکال مودی آن خواهد بود. آنالیز مودال وابسته به شکل هندسی، سختی و جرم سازه می‌باشد. در این آنالیز نیروی یا تلاش داخلی محاسبه نمی‌شود.
تحلیل طیفی:
این تحلیل که با نام کامل تحلیل دینامیکی طیفی شناخته می‌شود یک نوع روش از روش‌های مختلف تحلیل سازه می‌باشد که با استفاده از نتایج آنالیز مودال و طیف طراحی استاندارد 2800 (یا هر آئین‌نامه دیگری) تحلیل سازه را انجام داده و تلاش‌های داخلی را نتیجه می‌دهد.
نتیجه : برخلاف باور اکثریت تحلیل مودال و تحلیل طیفی با یکدیگر متفاوت می‌باشند.
تحلیل مودال یک سازه وابسته به آئین‌نامه نمی‌باشد و روابط آن با استفاده از اصول اساسی مکانیک جامدات به دست می‌آید. این درحالی است که تحلیل طیفی وابسته به شکل طیف و ضوابط ارائه شده در آئین نامه می‌باشد

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - تحلیل مودال، Modal Analysis