تغییر شکل مومسان، Plastic Deformation

تغییر شکل مومسان، Plastic Deformation

تغییر شکل مومسان، Plastic Deformation

فرض می‌شود، ماده‌ای که رفتار کشسان ( الاستیک) دارد و زمانیکه تحت بارگذاری قرار می‌گیرد، پس از برداشتن بار شکل اولیه خود را باز می‌یابد. این فرضیه درصورتی صادق است که تنش‌های ایجاد شده در هر قسمت سازه از استحکام تسلیم تجاوز نکند. زمانیکه تنش موجود در هر قسمت از استحکام تسلیم تجاوز نماید، تغییر شکل‌های مومسان ( پلاستیک) رخ می‌دهد  و دیگر روابطی که با فرض خطی بودن تنش- کرنش صادق بوده است، اعتبار نخواهد داشت و تحلیل پیچیده‌تری مبتنی بر رابطه‌ی غیر خطی بین تنش و کرنش لازم است.

نمودار تنش-کرنش در یک ماده کشسان-مومسان ایده‌آل متشکل از دو پاره خط راست مطابق با شکل زیر است.

برای مثال، برای فولاد نرم تا زمانی که تنش کمتر از استحکام تسلیم σy است، ماده رفتاری کشسان دارد و از قانون هوک σ=Eε تبعیت می‌کند.

زمانیکه σ به σy می‌رسد، ماده شروع به تسلیم می‌کند و تحت یک بار ثابت تغییر شکل مومسان می‌دهد. در این حالت اگر بار برداشته شود، بار‌برداری در امتداد پاره خط CD موازی با قسمت اول AY منحنی بارگذاری انجام می‌شود. پاره خط  AD محور افقی، کرنش متناظر با تغییر شکل ماندگار یا تغییر شکل مومسان ( پلاستیک) حاصل از بارگذاری و باربرداری است.

 

 مرجع: مقاومت مصالح، مولفین: فردیناند بی یر و راسل جانستون- ترجمه: ابراهیم موحدیان

محصول

مقاومت مصالح ج 2 شاكري
قیمت: 0 تومان
14,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - تغییر شکل مومسان، Plastic Deformation