هیدروگراف جریان، Hydrograph

هیدروگراف جریان، Hydrograph

هیدروگراف جریان، Hydrograph

هیدروگراف نموداری است که تغییرات دبی رواناب سطحی را نسبت به زمان در یک نقطه مشخص از حوضه که غالبا یا نقطه‌ی طراحی یا نقطه‌ی خروجی حوضه است، نشان می‌دهد.

این تغییرات ممکن است در طول دوره‌های متفاوت زمانی مثلا روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه یا حتی چند ساله باشد، که در حقیقت منحنی تداوم جریان سطحی نسبت به زمان است و یا تغییرات دبی رواناب سطحی در طی یک رخداد بارش، که ممکن است مقدار ثابتی نیز نداشته باشد را نشان می‌دهد که اگر تولید دبی‌های زیاد یا سیلابی کند به آن هیدرو گراف سیلاب گویند.

عموما وقتی صحبت از هیدروگراف جریان به میان می‌آید، منظور همان هیدروگراف ناشی از یک رخداد بارندگی است. مگر اینکه توضیح داده شود که هیدروگراف‌های بلند مدت‌تر مورد نظر است.

بارندگی در سطح حوضه ابتدا دارای تلفات اولیه نظیر برگاب، نفوذ و چالاب است و سپس رواناب سطحی آغاز می‌شود.

شکل هیدروگراف خروجی از یک حوضه به ازای بارش های با شدت مختلف، متفاوت بوده و بر عکس به ازاء یک بارندگی مشخص نیز هیدروگراف‌های خروجی از دو حوضه گوناگون نیز با یکدیگر یکسان نیست. لذا شکل هیدروگراف هم بستگی به مشخصات بارندگی و هم خصوصیات حوضه دارد.

هر هیدروگراف هز سه جزء اصلی تشکیل شده است:

  • بازوی بالارونده
  • قسمت تاج
  • بازوی پایین‌رونده 

عوامل موثر بر شکل هیدروگراف

عوامل تاثیرگذار بر شکل هیدروگراف را می‌توان به دو دسته کلی، عوامل فیزیوگرافیکی مشخصات حوضه آبریز (شکل، ابعاد، شیب، طبیعت دره‌ها، رقوم، تراکم زهکشی)، مشخصات نفوذ (کاربری اراضی و پوشش گیاهی، نوع خاک و مشخصات زمین‌شناختی، دریاچه، باتلاق و دیگر عوامل ذخیره‌ای)، مشخصات آبراهه‌ها (سطح مقطع، زبری و ظرفیت ذخیره‌سازی) و عوامل هواشناسی (نوع بارندگی، شدت، تداوم، نحوه ی حرکت توده‌ی باران‌زا روی حوضه، تلفات اولیه، تبخیر و تعرق) تقسیم‌بندی نمود.

به طور کلی عوامل اقلیمی، کنترل کننده‌ی شکل هیدرو‌گراف در بازوی بالارونده و عوامل فیزیوگرافی تعیین‌کننده شکل هیدروگراف در بازوی پایین رونده است.

 

+ منبع: هیدرولوژی مهندسی، مولف: حمید‌رضا صفوی

محصول

فیلم آموزش هیدرولوژی پیشرفته (آمادگی کنکور دکتری عمران- گرایش مدیریت منابع آب)
فروشگاه
temp
قیمت: 600,000 تومان
600,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
دکتری
سازه هیدرولیکی
آب (مدیریت منابع آب)
آب و فاضلاب
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - هیدروگراف جریان، Hydrograph