طبقه نرم، Soft Story Building

طبقه نرم، Soft Story Building

طبقه نرم، Soft Story Building

ساختمانی با طبقه نرم ساختمانی است که در آن یک یا بیشتر از یک طبقه از ساختمان به علت داشتن پنجره‌های زیاد یا درهای بزرگ یا فضاهای تجاری بدون مقاومت لازم و یا فضاهای باز دیگر از سختی لازم برای مقاومت در برابر زلزله برخوردار نباشند.

نوع معمول این ساختمان‌های، ساختمانی با بیش از سه طبقه است که پارکینگ آن یا فضایی با پنجره‌های بزرگ در طبقه‌ای بالاتر از زمین قرار گیرد. برای تقویت این طبقات معمولا از دیوار برشی استفاده می‌نمایند.
معمولا، طبقات نرم به علت سختی برشی ناکافی سقوت می‌نمایند. ساختمانی با طبقه نرم تعریف می‌شود که یکی از طبقات آن سختی اش کمتر از ۷۰ درصد سختی طبقه‌ی بالایی خود یا کمتر از ۸۰ درصد سختی متوسط سه طبقه‌ی بالاتر از خود باشد. طبقات نرم در برابر زلزله‌های متوسط تا شدید آسیب پذیر بوده و احتمال تخریب آن‌ها وجود دارد.
همچنین، اگر در طبقات بالایی مهاربند جانبی ضعیف یا حذف شده باشد یا اگر سختی آن طبقه خیلی کاهش یافته باشد، امکان ایجاد طبقه‌ی نرم در طبقات فوقانی وجود دارد.

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - طبقه نرم، Soft Story Building