اخبار تحلیلی نویسنده میهمان: (مديريت دانش در راستاي مديريت برای طرح هاي عمراني)

14 شهريور 1392 - 13:41

مديريت دانش به تعاريف و مفاهيم انساني، انواع دانش، سطوح دانش، مبادله دانش، فرآيند مديريت دانش و... پرداخته است. دانش سازماني و فناوري ارتباطات و اطلاعات در يك سازمان موفق و با نيروي انساني كارآمد مي تواند سنگ بناي پايداري در ارتقاء سطح کيفي و کمي پروژه ها را نويد دهد و اين مورد با پياده سازي مديريت دانش، قابل دست يابي مي باشد. سازمان هاي دانش محور با توجه به قابليت هاي نيروي انساني و كاركردهاي موفق نيروي انساني با بهره وري مناسب از ابزار نرم افزاري و سخت افزاري، مي توانند مشكلات زيادي نظير تغيير كادر انساني، خروج اطلاعات و تجارب فردي، كمبود تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري و موارد متعدد را پشت سر گذاشته و كارآمدي مجموعه دانش محور را نمايان سازند. با پياده سازي مديريت دانش مي توان بسياري از کاستي هاي گذشته را جبران و بر نقاط قوت افزود. در اين نوشته به بررسي اقدامات صورت گرفته با تکيه بر دانش سازماني مي پردازيم.

 

در طول دو دهه اي که از طرح نظريه سازمان يادگيرنده مي گذرد، حجم مطالب مربوط به دانش سازماني و چگونگي مديريت و توسعه آن بطور روزافزون و تصاعدي افزايش يافته است. به نحوي که امروزه نمي توان از توسعه سازمان ياد کرد مگر ابتدا به استقرار فرهنگ يادگيري و آموزش جمعي و نهادينه سازي آن در تمام سطوح سازمان اشاره نمود. به عبارت ديگر امروزه همگان اذعان دارند که هيچ روشي براي موفقيت و توسعه پايدار سازماني بدون يادگيري و مديريت دانش سازماني وجود ندارد.

مديريت اجراي پروژه هاي عمراني فرآيندي است که مديريت بسياري از سطوح خرد و کلان جامعه را  شامل ميگردد. تجربيات حاکي از آن است که تدوين و اجراي مديريت کارآمد، اجراي پروژه هاي عمراني نيازمند ساختار به هم پيوسته و نظام مندي است که بتواند ضمن لحاظ داشتن عوامل و اجزاي مرتبط و مؤثر، تعامل مناسب در درون نهادهاي مرتبط با مديريت اجراي پروژه و ميان مجموعه مديريت اجرايي و ساير ساختارهاي کلان مديريتي و اجراي برنامه هاي لازم را ممکن سازد.

ارتقاء سطح و پردازش اطلاعات و دريافت خروجي مناسب براي جلوگيري از بروز کاستي در اجراي پروژه ها چه از لحاظ کمي و چه کيفي، موفقيت طرح هاي تحول اداري و موارد بسيار ديگري در دهه اخير ثابت شده است. در اين نوشته سعي شده به مقوله طرح هاي پياده سازي شده توسط معاونت مهندسي توسعه جهت تسهيل در اجراي طرح هاي عمراني، با نگرشي مبتني بر مديريت دانش، در حد پياده سازي و امكان سنجي، به اثر بخشي آن پرداخته شود.

 

 معرفي مديريت دانش و دانش سازماني

راهبردها و فرآيندهايي هستند که قادرند توليد و جريان دانش را به منظور ايجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتريان و کاربران در کل سازمان به وجود آورند.

مديريت دانش، فرايند گسترده اي است که امر شناسايي، سازماندهي، انتقال و استفاده صحيح از اطلاعات و تجربيات داخلي سازمان را مورد توجه قرار مي دهدودر بهبود اثر بخشی و اصلاح الگوی عملکردی مطلوب تأثیر دارد. کارکنان دانش مدار و با ÷ادشهای بالقوه به سایرین از طریق انجام درست وظایف توسط کارمندان با امنیت شغلی پایین بادر نظر گرفتن تشویق کارکنان برای مشارکت در برنامه ریزی منجر به اثر بخشی مدیریت دانش می گردد.

فرایندهای مدیریت دانش عبارت است از مهندسی مجدد Reengineering، توانمند سازی Empowerment سنجش شایستگی،چگونگی بکرگیری مطلوب سیستمهای گروهی،رویکردهای کسب دانش،تصفیه و اصلاح دانش،استفاده ازسیستمهای هوشمند،ذخیره سازی و بازیابی دانش، میزان سنجش عملکرد،توسعه زیرساختهای اطلاعاتی، مدیریت روابط با مشتری Customer Relationship Management می باشد

 امروزه دانش مهم ترين دارايي سازمان ها محسوب مي شود، لذا مديريت دانش به منزله چالش کشف دانايي هاي فردي و تبديل آن به يک موضوع اطلاعاتي به نحوي که بتوان آن را در پايگاه هاي اطلاعاتي ذخيره کرد، با ديگران مبادله نمود و در فرآيند کارهاي روزمره به کار گرفت.

فعالیتهای مدیریت دانش 1-حسابرسی دانش Knowledge Audits  2-همکاری Collaboration 3-گروهای دانش Communities Of Practice 4-نقشه دانش Knowledge Mapping 5-ارشادگری Mentoring 6-تحلیل شبکه اجتماعی Social Network Analysis 7- داستان سرایی Story telling 8- آموزش و بهسازی Training and Development می باشد

مديريت دانش شامل: تعاريف و مفاهيم انواع دانش، سطوح دانش، مبادله دانش، فرآيند مديريت دانش و...  مي باشد. دانش سازماني و فناوري ارتباطات و اطلاعات در يك سازمان موفق و با نيروي انساني كارآمد مي تواند سنگ بناي پايداري در ارتقاء سطح کيفي و کمي پروژه ها را نويد دهد و اين مورد با پياده سازي مديريت دانش قابل دست يابي است.

 

توانمندي هاي مديريت دانش سازماني و مديريت هوشمند

سازمان هاي دانش محور با توجه به قابليت ها و كاركردهاي موفق نيروي انساني با ارتقاء بهره وري از ابزار نرم افزاري و سخت افزاري، مي توانند مشكلات زيادي نظير تغيير كادر انساني، خروج اطلاعات و تجارب فردي، كمبود تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري و موارد متعدد ديگري را پشت سر گذاشته و كارآمدي مجموعه دانش محور را نمايان سازند.

مديريت هوشمند: در عرصه مديريت دانش، بکارگيري مديريت هوشمند جهت بهبود و به روز رساني و هوشمند کردن سازمان جهت بهره گيري هدفند از يافته هاي مديريت دانش، مي تواند تحولي بزرگ در عرصه عملکرد سازمان باشد.

 

تدوين استراتژي مديريت دانش شرکت و لزوم بکارگيري مديريت هوشمند

در تدوين استراتژي مديريت دانش شرکت بکارگيري مديريت هوشمند امري ضروري مي باشد چرا که سازمان هايي پويا و پر چالش درمديريت بحران هاي پيش رو و کمبود ها و مشکلات جديد نيازمند ساختاري هوشمند و خودجو مي باشد.

به منظور تدوين استراتژي شرکت، معاونت مهندسي و توسعه  مراحل ذيل را در دستور کار خود قرار داده است:

-  مرحله اول: تهيه طرح مفهومي (Conceptual Design)

در اين مرحله اهداف و نحوه  عملکرد بخش هاي اجرائي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است.

-  مرحله دوم: تهيه طرح تفضيلي ( Detail Design)

در اين مرحله جزئيات به همراه مجموعه دست اندرکاران، سياستگذاران و  بازيگران  اجراي طرح هاي شرکت مشخص شده اند.

-  مرحله سوم : تهيه طرح اجرايي (Action Plan)

در اين مرحله روند اجرائي کردن طرح هايي با نگرش به مديريت دانش هوشمند تهيه شده  و تبيين مي گردد.

-  مرحله چهارم : پياده سازي و اجرا

در اين مرحله با شرکت هاي مشاور و پيمانکاران جهت ارتباط، همکاري وتعامل در جلسه اي با حضور ناظران شرکت و کارشناسان  گزينه هاي مختلف پيشنهادي طرح هاي مفهومي و تفضيلي بررسي و موارد زير تببين و تصويب گرديد:

1- تصميم گيري جهت اجرايي نمودن Action Plan)   (براساس  زمان بندي ارائه شده.

2- تعيين مديران اجراي طرح و وظائف کارشناسان مربوطه

3- تعيين بازرسان و متوليان اجراي بهينه طرح

4- اعلام شروع طرح به قسمتهاي درگير در اجراي طرح طبق زمان بندي هاي پيش بيني شده.

 

مراحل انجام و پياده سازي مديرت دانش هوشمند در شرکت

الف-  شناسايي مشکلات و کمبودها

ب- شناسايي پتانسيل ها

ج- بررسي و شناخت منابع انساني

د- جستجوي راهکارها جهت پر نمودن خلاء ها و مشکلات با توانمندي ها

ه-  تحليل يافته ها، تهيه و اجراي طرح مديريت دانش

الف-  شناسايي مشکلات و کمبودها

شناسايي مشکلات و کمبودها در دو بخش درون شرکتي و برون شرکتي شناسايي و بررسي گرديد:

-   مشکلات درون شرکتي: 

 • کيفيت بد مصالح مورد استفاده در پروژه ها
 • نظارت بر اجراي پروژه ها به صورت متمرکز در مرکز  استان
 • دوري و پراکندگي پروژه ها در گستره جغرافيايي استان
 • عدم وجود توجيه هاي اقتصادي جهت تکميل طرح هاي نيمه کاره
 • عدم شناسايي و بکارگيري مشاوران و پيمانکاران مجرب

يکي از مشکلات، فرار روي طرح هاي عمراني، عدم تخصص کافي و تجربه کافي مشاوران در طراحي طرح هاي عمراني و پيمانکاران در انجام طرح ها مي باشد. اين مورد در زمينه هاي روش هاي نوين به مراتب بسيار پر چالش تر است به گونه اي که باعث شده مشاوران و پيمانکاران از روش ها و فناوري هاي نو دوري نمايند.

 - عدم آموزش و بکارگيري ناظرين شهرستان ها در اجراي بهينه طرح ها

با توجه به لزوم مشارکت دهي تمام قسمت هاي يک سازمان جهت انجام بهينه تر طرح ها بکارگيري نيروهاي بومي درون سازماني باعث کاهش هزينه هاي ترابري و همچنين استفاده از پتانسيل هاي آزاد محلي مي گردد.

ضمن آنکه باعث ارتقاء سطح انجام پروژه ها و امکان بهره برداري مناسب تر طرح ها را نيز فراهم مي سازد.

-  مشکلات برون شرکتي:Out Sourced

در طراحي و اجراي طرح هاي عمراني مشکلات برون سازماني گاها" عامل اثر گذار اصلي مي باشد که تمام شئون طرح را در بر مي گيرد.

- عدم طراحي و نشر نقشه هاي تيپ

-  عدم بکارگيري صنعت پيش ساخته سازي و توانمندي هاي آن

- عدم بکارگيري تجهيزات و تأسيسات قابل حمل و نقل(Moveable)

- عدم وجود استانداردهاي ملي براي بسياري از مصالح مورد نياز در صنعت آب و فاضلاب و نياز مبرم شرکت ها به استاندارد سازي آنها

- عدم وجود دستورالعمل اجرائي، راه اندازي و بهره برداري مناسب براي بسياري از طرح ها

ساير تحليل هاي مديريت دانشي اجراي طرح هاي عمراني

-عدم توجه به اسناد بالا دستي مخصوصا طرح هاي آمايش سرزمين در تکوين طرح هاي عمراني جديد

- عدم انجام ارزيابي هاي زيست محيطي جامع

-نا مشخص بودن روند تأمين مالي طرح ها

-عدم نظارت مرجع واحد بالادستي بر کليه طرح هاي عمراني در دست اجرا و لحاظ نمودن نقاط تقابل و تعارض طرح ها با يکديگر

-عدم انجام ارزيابي طرح هاي اجرا شده با اهداف پيش بيني شده طرح

-اولي بودن ملاحظات و مطالبات مردمي در تکوين طرح ها بجاي ارزيابي هاي فني، اقتصادي و زيست محيطي

-عدم تطابق اعتبار اختصاص يافته با مدت زمان توجيه اقتصادي اتمام و بهره بردراي طرح

-ضعف سيستم هاي نظارتي بر مشاوران و پيمانکاران

-ضعف سيستم هاي نظارتي بر کيفيت محصولات و مصالح مصرفي

 

نسخه PDF  و کامل تر این خبر تحلیلی آموزشی را میتوانید از طریق زیر دانلود کنید:

دانلود
 

 


نویسنده میهمان:

ایمان الیاسیان، کارشناس ارشد سازه (رزومه


مطالب مرتبط:

- دسته بندی بخش اخبار تحلیلی وبسایت Civil808

» اخبار تحلیلی:حداقل هایی که مهندسان و دانشجویان مهندسی بایست از اینترنت بدانند

چند توضیح:

 • شما نیز اگر مطالب مرتبط با مهندسی عمران دارید که به صورت چالشی موضوع مربوطه را  مورد تحلیل قرار داده اید می توانید به عنوان نویسنده میهمان با ما همکاری داشته باشید. کافیست از طریق ایمیل ما مطلب خود را برایمان ارسال فرمایید تا پس از بررسی در سایت منتشر شود.
 • Civil808  تنها میتواند میزبان آندسته از اخبار و مقالات تخصصی مرتبط با مهندسی عمران باشد که رعایت کننده قانون کپی رایت بوده و تحت تالیف مستقیم انتشار دهنده محتوا باشد.
 • Civil808  تنها میزبان مطالبیست که برای اولین بار چه در سطح وب و چه در سطح فیزیکی به چاپ میرسد،
 • محتوای مندرج از اطلاعات بخش نویسندگان میهمان اخبار تحلیلی آموزشی 808 با مسئولیت مستقیم نویسندگان مربوطه میباشد.

مطالب پیشنهادی برای ادامه

مطلب پیشنهادی موجود نمی باشد.
 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
 • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

  هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

  صفحه اصلی دانشنامه