کنگره جهانی انجمن بین المللی پل و مهندسی سازه - IABSE

17 آبان 1394 - 12:37
کنگره جهانی انجمن بین المللی پل و مهندسی سازه - IABSE

19th Congress of IABSE  Stockholm 2016Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built EnvironmentSeptember 21 - 23, 2016


     Important Dates
     Submission of Abstracts opens                    Sep. 01 2015
     Submission of Abstracts  (Extended)            Nov. 30 2015
     Notification to Authors (accept/reject)          Feb. 01 2016
     Submission of Full Papers                            Mar. 31 2016
     Notification to Authors (accept/reject)          May 15 2016
     Final Invitation                                             Feb. 29 2016

  Organised by The Swedish Group of IABSEIn cooperation with: The Swedish Transport AdministrationThe Swedish Professionals for Built Environment

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

    هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

    صفحه اصلی دانشنامه