وبینار تشریح استانداردهای ACI318 و IBC2015 توسط موسسه S. K. Ghosh Associates Inc.-اختصاصی 808

6 تير 1394 - 14:49
وبینار تشریح استانداردهای ACI318 و  IBC2015 توسط موسسه S. K. Ghosh Associates Inc.-اختصاصی 808

یک بخش مهم سمینار به سازماندهی مجدد کاملACI318 اختصاص داده خواهد شد که در ویرایش 2011 تا 2014 صورت خواهد گرفت، وقتی که حالا یک سند مبتنی بر عضویت است. فصول toolbox، فصول جدید و فصول جابه جا شده توضیح داده خواهند شد و موضوغ شفاف خواهد شد به طوری که مهندسان وقتی نیاز به کار با استاندارد تازه در همخوانی IBC2015 داشته باشند، آمادگی لازم را دارا باشند. گزینشACI318 توسط IBC2015 و اصلاخات انجام شده توسط IBC2015  در شروط ACI318-14  به صورن مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت . با توجه به تلاش برای ساماندهی مجدد انتظارات ابتدایی این بود که تعداد تغییرات فنی در ACI318-14 جزئی خواهد بود.اگر جه این گونه نشد.ACI318-14 تعدادی از تغییرات مهم فنی را در بر می گیرد ، که برخی از مهمترینشان را می توان در فصل 18 دید .ساختارهای مقاوم به زلزله و فصل 18،بتن :الزامات طراحی و دوام تغییرات فنی مهم به طور مفصل در سمینار مورد بحث قرار خواهد گرفت

آقای گوش که یک فرد شناخته شده در زمینه زلزه هستند و جزو کمیته تدوین بسیاری از آیین نامه هاه هستند ارئه دهنده این سمینار خواهند بود

ترجمه شده توسط تیم خبری 808

منبع و اطلاعات بیشتر:+

 

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .
  • در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...