نقشه برداری

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرايی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

- مبحث اول (تعاريف) - (۱۳۹۲)

- مبحث دوم (نظامات اداری) - (۱۳۸۴)

- مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) - (۱۳۹۲)

- مبحث بیست و یکم (پدافند غير عامل) - (۱۳۹۵)

- دستورالعملهای تيپ نقشه‌برداری (نشريه شماره ۱۱۹و ۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ريزی)

- *متره و برآورد كارهای نقشه‌برداری

- *نقشه‌برداری عمومی (در حد اطلاعات دانشگاهي و اجرایی)

- *كاربرد روشها و دستگاههای نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی و شهرسازی

- *كاربرد عكسهای هوايی و اطلاعات ماهواره‌ای در صنعت ساختمان‌سازی

- *تعيين موقعيت املاك

- *پياده كردن نقشه‌های طراحی شده ساختمانها، محل پیها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان

- * ژئودزی

- *گرايشهای ميكروژئودزی (جهت رفتارسنجی و كنترل سازه‌های سنگين) ، فتوگرامتری كاربردی، سيستمهای اطلاعات جغرافيایی(LIS , GIS) در حد كاربردی

- * مبانی فتوگرامتری عمومی

- *كنترل بر و كف در ساختمان‌سازی

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتابهای راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.