معماری - طراحی

- مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)

- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) (۱۳۹۲)

- مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنايی) (۱۳۹۲)

- مبحث يازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ها) (۱۳۹۲)

- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) ، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)

- مبحث هجدهم (عايق‌بندی و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )

- مبحث نوزدهم (صرفه‌جويی در مصرف انرژی) (۱۳۸۹)

- مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)

- مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)

- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

- مبانی طراحی معماری *

- جزئيات اجرایی ساختمان *

- ضوابط بلند مرتبه سازی *

- ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولين

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمیگردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتابهای راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.