عمران - محاسبات

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه

مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)- (۱۳۹۲)

مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنايی)- (۱۳۹۲)

مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- (۱۳۹۲)- به همراه غلط‌نامه مربوطه

مبحث يازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان)- (۱۳۹۲)

آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه)

اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی)

مكانیک خاک- گودبرداری و سازه‌های نگهبان

برای موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌شود.

تذكر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذكر ۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملی ساختمان و ساير مدارک فنی و يا كتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات مللی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

تذكر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در فوق، برای ساير مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

تذكر ۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه‌ها ضروری است.

تذكر ۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌های ساختمانی در جلسه آزمون الزامی است.

تذكر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

برای تهیه فیلم مجموعه به صورت دانلودی می‌توانید به این صفحه از فروشگاه مراجعه کنید.