شهرسازی

- قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرايی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

- مبحث اول (تعاريف) - ويرايش (۱۳۹۲)

- مبحث دوم (نظامات اداری) - (۱۳۸۴)

- مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) - (۱۳۹۲)

- مبحث بيستم (علائم و تابلوها) - (۱۳۹۶)

- مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل) - (۱۳۹۵)

- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران

- اصول و مبانی مديريت برنامه‌ريزی و طراحی شهری

- روش‌ها و شيوه‌های مديريت برنامه‌ريزی و طراحی شهری

- مسائل شهرسازی ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزی شهری و طراحی شهری

- حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌های مربوط به شهرسازی كشور (نظير قانون تغيير نام آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی، قانون تاسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران، قانون شهرداری ها، آيين‌نامه بررسی و تصويب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)

- اطلاعات تكنيكی لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌های شهرسازی ايران از سطح ملی تا محلی شامل طرحها آمايش، كالبد ملی، منطقه‌ای، ناحيه‌ای و محلی، هادی، جامع، ساختاری، تفصيلی، آماده‌سازی، شهرك‌سازی، شهرهای جديد، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمند سازی، طراحی تفكيك اراضی شهری، انطباق كاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمانها و نظاير آن

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتابهای راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

تقویم آموزشی

28 مهر 1398
جامعه مهندسان مشاور ایران
30 مهر 1398
موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری نشر فن آریا
12 آبان 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
20 آبان 1398
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
21 آبان 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
28 آبان 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
28 آبان 1398
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
28 آبان 1398
دانشگاه شهید بهشتی
5 آذر 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
19 آذر 1398
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
19 آذر 1398
دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه شیراز
26 آذر 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
2 دى 1398
سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
30 دى 1398
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
5 اسفند 1398
مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
18 آبان 1399
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

موسسه 808 نماینده موسسات جهانی در ایران

پکیج استثنایی 808