شهرسازی

- قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌نامه اجرايی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

- مبحث اول (تعاريف) - ويرايش (۱۳۹۲)

- مبحث دوم (نظامات اداری) - (۱۳۸۴)

- مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) - (۱۳۹۲)

- مبحث بيستم (علائم و تابلوها) - (۱۳۹۶)

- مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل) - (۱۳۹۵)

- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران

- اصول و مبانی مديريت برنامه‌ريزی و طراحی شهری

- روش‌ها و شيوه‌های مديريت برنامه‌ريزی و طراحی شهری

- مسائل شهرسازی ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزی شهری و طراحی شهری

- حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌های مربوط به شهرسازی كشور (نظير قانون تغيير نام آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی، قانون تاسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران، قانون شهرداری ها، آيين‌نامه بررسی و تصويب انواع طرحها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)

- اطلاعات تكنيكی لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌های شهرسازی ايران از سطح ملی تا محلی شامل طرحها آمايش، كالبد ملی، منطقه‌ای، ناحيه‌ای و محلی، هادی، جامع، ساختاری، تفصيلی، آماده‌سازی، شهرك‌سازی، شهرهای جديد، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمند سازی، طراحی تفكيك اراضی شهری، انطباق كاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمانها و نظاير آن

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّی ساختمان و ساير مدارك فنی و يا جمله كتابهای راهنمای مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.