جزئیات آرماتور گذاری در تیر ها و ستون ها در نرم افزار ETABS 2015

13:02

جزئیات آرماتور گذاری در تیر ها و ستون ها در نرم افزار ETABS 2015

در این فیلم که در ادامه مبحث قبلی است، جزئیات آرماتور گذاری در تیر ها و ستون ها در نرم افزار ETABS 2015 برای یک ساختمان تجاری آموزش داده می شود.

منبع

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم