جزئیات آرماتور گذاری در تیر ها و ستون ها در نرم افزار ETABS 2015

13:02

جزئیات آرماتور گذاری در تیر ها و ستون ها در نرم افزار ETABS 2015

در این فیلم که در ادامه مبحث قبلی است، جزئیات آرماتور گذاری در تیر ها و ستون ها در نرم افزار ETABS 2015 برای یک ساختمان تجاری آموزش داده می شود.

منبع