طراحی دال RCC در نرم افزار ETABS 2016- قسمت دوم

12:25

طراحی دال RCC در نرم افزار ETABS 2016- قسمت دوم

در این فیلم نحوه طراحی یک دال RCC در نرم افزار ETABS 2016 آموزش داده می شود. این مبحث در دو قسمت ارائه می شود که قسمت قبل را می توانید از اینجا مشاهده کنید. در قسمت دوم در مورد روش FEM و سایر مطالب بحث می شود.

منبع

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم