ارزیابی یک سازه فلزی تحت بارگذاری لرزه ای

29:39

ارزیابی یک سازه فلزی تحت بارگذاری لرزه ای

در این فیلم  یک سازه صنعتی تمام مقیاس در دانشگاه کالیفرنیا با شرایط بارگذاری متفاوت تحت رکوردهای زلزله معروف قرار داده شده و رفتار سازه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این ویدئو به خوبی نشان می دهد وزن سازه به ویژه دیوارهای پیرامونی تا چه اندازه می تواند سازه را در برابر زلزله آسیب پذیر کند.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم