عملیات پایش دائمی سلامت پل ورسک در استان مازندران

07:16

عملیات پایش دائمی سلامت پل ورسک در استان مازندران

این عملیات توسط تیم آزمایشگاه هوشمند زیربناهای دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون انجام شده است.