استفاده از سیستم نوین کلامر برای نما سازی و بازسازی نمای ساختمان به جای سیستم سنتی داربست

استفاده از سیستم نوین کلامر برای نما سازی و بازسازی نمای ساختمان به جای سیستم سنتی داربست

استفاده از سیستم نوین کلامر برای نما سازی و بازسازی نمای ساختمان به جای سیستم سنتی داربست

کاهش هزینه های اجرایی، افزایش سرعت کار، ایمینی بالاتر، سازگار با محیط زیست