کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین و کنترل از راه دور در بازرسی از پل ها

02:27

کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین و کنترل از راه دور در بازرسی از پل ها

هنگام مواجهه با موضوع بازرسی از پل ها می توان، استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و کنترل از راه دور را به عنوان یک گزینه مطرح کرد. با استفاده از این تکنولوژی می توان حتی نقاطی را که به سختی قابل دسترس هستند، مورد بازرسی چشمی قرار داد که بدون در نظر گرفتن این تکنولوژی برای بررسی آنها باید از وسایل نقلیه گران قیمت و یا وسایلی همچون نردبان که بسیار خطرناک هستند، استفاده شود.