پیشنهاد ویژه 808 -شماره 1: مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015

مدل: Vije-1

پیشنهاد ویژه 808 -شماره 1: مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد:

ارزش تومانی این مجموعه چنانچه هریک به طور مجزا سفارش داده شود رویهم  395 هزار تومن میباشد اما شما میتوانید با این پیشنهاد ویژه با تخفیف 40 هزار تومانی با قیمت 355 هزار تومان این مجموعه را یکجا سفارش دهید

قیمت: 395,000 تومان
355,000 تومان
پیشنهاد ویژه 808 -شماره 1:  مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS  و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015
پیشنهاد ویژه 808 -شماره 1:  مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS  و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015 پیشنهاد ویژه 808 -شماره 1:  مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS  و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015 پیشنهاد ویژه 808 -شماره 1:  مجموعه کتاب و DVD آموزش محاسبات در ETABS  و SAFE و تحلیل غیر خطی در ETABS 2015