فیلم آشنایی با مباحث حقوق معماری

مدل: S26-5

فیلم آشنایی با مباحث حقوق معماری

مدت زمان فیلم:  10 ساعت

مدرس دوره:  خانم مهندس عروجی

شیوه تهیه: دانلودی یا پستی

تاریخ تهیه:  اسفند 95

قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
فیلم آشنایی با مباحث حقوق معماری