فیلم آموزش کاربردی طراحی دال های پیش تنیده به کمک نرم افزار ADAPT

مدل: S25-6

فیلم آموزش کاربردی طراحی دال های پیش تنیده به کمک نرم افزار ADAPT

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 300,000 تومان
300,000 تومان
فیلم آموزش کاربردی طراحی دال های پیش تنیده به کمک نرم افزار ADAPT