پکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات سازه شامل طراحی میراگرها و جداسازها با SAP ،MATLAB ،ABAQUS ،Opensees

مدل: 
s18

پکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات سازه شامل طراحی میراگرها و جداسازها با SAP ،MATLAB ،ABAQUS ،Opensees

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 691,000 تومان
691,000 تومان
پکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات سازه شامل طراحی میراگر ها و جداساز ها با SAP به همراه طراحی میراگر با MATLAB