آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های بتن آرمه به روش دستی

مدل: Baji-Betoni

آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های بتن آرمه به روش دستی

قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های بتن آرمه به روش دستی