تنش طراحی (تنش معیار)، proof stress

تنش طراحی (تنش معیار)، proof stress

تنش طراحی (تنش معیار)، proof stress

در برخی از مواد انعطاف‌پذیر مانند آلومینیوم، مس، فولاد نرمه و برنج نقطه تسلیم هنگام آزمایش کشش به وضوح قابل تعریف نیست، بنابراین تنش تسلیم نامعلوم است؛ برای چنین فلزاتی، تنش طراحی به نام تنش معیار شناخته می‌شود. 

تنش معیار تنشی است که بتواند تحت بار معینی سبب ایجاد کرنش پسماند بدون آسیب دیدگی سازه‌ای شود. این مقدار دلخواه برای مصالح مختلف، متفاوت است. تنش معیار  از روش افست محاسبه می‌گردد:

افست کرنش مساوی با کرنش پلاستیک مجاز در ۲.۰ درصد برای الومینیوم، روی محور افقی منحنی تنش – کرنش نشانه‌گذاری شده است و خط مستقیمی از این نقطه که موازی منحنی تنش – کرنش اولیه است، رسم شده است. تقاطع خط مستقیم با منحنی تنش – کرنش، تنش طراحی به نام تنش معیار را معین می‌نماید.