قسمت هايي از فيلم آمادگي ورود به حرفه عمران- محاسبات، آزمون ورود به حرفه سال 94، موسسه آموزشی Civil808، درس بتن بخش دوم

قسمت هايي از فيلم آمادگي ورود به حرفه عمران- محاسبات، آزمون ورود به حرفه سال 94، موسسه آموزشی Civil808، درس بتن بخش دوم

قسمت هايي از فيلم آمادگي ورود به حرفه عمران- محاسبات، آزمون ورود به حرفه سال 94، موسسه آموزشی  Civil808، درس بتن بخش دوم