مراحل تیر ریزی و نصب شاه تیر ها و تیرهای فرعی در اسکلت فلزی