فیلم آموزشی درباره پدیده تشدید در ساختمان ها

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم