توضیحات پروفسور زاهدی (از نویسندگان آیین نامه بتن) در خصوص سیستم دوگانه باربر جانبی

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم