فروریزش یک قاب خمشی بتنی پنج طبقه طراحی شده بر اساس آیین نامه ایران تحت زلزله ای با قدرت ۴ برابر زلزله طرح در نرم افزار SeismoStruct

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید...

شامل این فیلم