نرم افزار مناسب برای طراحی، انالیز پله ها، تیرهای اسانسورها، انکر بولت ها ؟

عکس‌های Yasha5xx
Yasha5xx

امتیازها: 10

نرم افزار مناسب برای طراحی، انالیز پله ها، تیرهای اسانسورها، انکر بولت ها ؟

برای آنالیز و تهیه محاسبات سازه های فلزی مانند پله ها، تیرهای اسانسورها، انکر بولت ها، framing و ...چه نرم افزاری را پیشنهاد میکنید؟
بازدید: 148