مشکل عدم همگرایی در هنگام تحلیل IDA یک قاب فولادی در اپنسیس

عکس‌های z. khademi
z. khademi

امتیازها: 8

مشکل عدم همگرایی در هنگام تحلیل IDA یک قاب فولادی در اپنسیس

تحلیل از همان شدت های پایین رکورد، وارنینگ عدم همگرایی می دهد. در نموداری که پیوست شده قابل مشاهده است که از 0.4pga به بعد بعلت عدم همگرایی، رکورد تا اخر اعمال نشده و مقدار دریفت ماکزیمم حاصل از تحلیل نوسان دارد.
بازدید: 863