جابجایی عمودی گره در نرم افزار SAP

عکس‌های Pediam
Pediam

امتیازها: -4

جابجایی عمودی گره در نرم افزار SAP

در نرم افزار سپ برای جابجایی عمودی گره برخلاف پوش آور فرمولی برای تعیین مقدار جابجایی وجود ندارد! جابجایی عمودی را برای تحلیل پوش داون می خواهم. این میزان چه قدر و به چه صورت به نرم افزار اعمال کنم؟
بازدید: 67