فرق کرنش واقعی با کرنش مهندسی چیه؟

عکس‌های Aref seven
Aref seven

امتیازها: 1

فرق کرنش واقعی با کرنش مهندسی چیه؟

سلام فرق کرنش واقعی با کرنش مهندسی چیه؟
بازدید: 32