مدلسازی آزمایش برش مستقیم سیکلی با PLAXIS

عکس‌های civil90-par
civil90-par

امتیازها: -29

مدلسازی آزمایش برش مستقیم سیکلی با PLAXIS

با سلام اگر ممکن است در زمینه نحوه مدلسازی آزمایش برش مسقتیم سیکلی در نرم افزار پلکسیس دو بعدی و اعمال بارگذاری سیکلی به صورت کنترل کرنش راهنمایی بفرمایید.
بازدید: 112