نحوه برآورد مقدار شتاب طيفي مطابق بند 5-2-1- 2 نشریه 626

عکس‌های faranak
faranak

امتیازها: 1

نحوه برآورد مقدار شتاب طيفي مطابق بند 5-2-1- 2 نشریه 626

در بند ذکر شده مقدار شتاب طيفي در پريود كوتاه 0.2 ثانیه (Ss) و نيز مقدار شتاب طيفي در پريود بلند0.1 ثانیه (S1) را باید بدست بیاوریم .لطفا راهنمایی بفرمایید این دو پارامتر چگونه بدست می آید؟
بازدید: 58