نرم افزار های ترسيم نمودار لنگر-انحنا در تحليل غيرخطی کدامند؟

عکس‌های محراب اکراقنبری
محراب اکراقنبری

امتیازها: 1

نرم افزار های ترسيم نمودار لنگر-انحنا در تحليل غيرخطی کدامند؟

با چه نرم افزارهایی می توان نمودار لنگر-انحنا را جهت تحلیل غیرخطی سازه بدست آورد؟

بازدید: 802