صفر ماندن نیروها در پلکسیس

عکس‌های ali.maleki.engineer@gmail.com
ali.maleki.engineer@gmail.com

امتیازها: -2

صفر ماندن نیروها در پلکسیس

در تعیین ظرفیت باربری پی سطحی در پلکسیس سه بعدی به ازای بارگذاری سطحی مقادیر نیروی fz , fx , fy صفر باقی میمانند و تغییری نمی کنند. علت چیست؟
بازدید: 18