فرمول نیروی کشش فولاد در حالت حدی T؟

عکس‌های خدایار ینکجی
خدایار ینکجی

امتیازها: 6

فرمول نیروی کشش فولاد در حالت حدی T؟

با سلام

فرمول نیروی کشش فولاد در حالت حدی T چه میباشد؟

بازدید: 22