تنظیمات قسمت آنالیز در SeismoStruct ؟

عکس‌های amir.civil.structure
amir.civil.structure

امتیازها: -1

تنظیمات قسمت آنالیز در SeismoStruct ؟

اگر در SeismoStruct مدل سازی تیرها وستون با المان elfram و مهاربندها با المان infbd انجام شود تنظیمات قسمت انالیز به چه صورت خواهد بود؟
بازدید: 10