اسکیل کردن رکوردها برای تحلیل IDA

عکس‌های محراب اکراقنبری
محراب اکراقنبری

امتیازها: 3

اسکیل کردن رکوردها برای تحلیل IDA

سلام برای تحلیل ida پس از انتخاب رکوردهای زلزله باید آنهارا اسکیل کرد.که من میخواهم از روش هانت وفیل اینکاروانجام بدم.روش این الگوریتم چطوری هست؟آیا برای همه ی رکورها ثابت است؟و اینکه به ازای IM های مختلف چطوری میتوان حداکثر جابه جایی سازه راحساب کرد؟
بازدید: 302