نحوه شبیه سازی شده انفجار در یک تیر بتنی با نرم افزار آباکوس هوا و حرارت ناشی از انفجار چگونه است؟

عکس‌های meisam bodnam
meisam bodnam

امتیازها: 15

نحوه شبیه سازی شده انفجار در یک تیر بتنی با نرم افزار آباکوس هوا و حرارت ناشی از انفجار چگونه است؟

بازدید: 332