در ساخت پل‌هایی با دو دهانه (طول دهانه = L) که روش ساخت دهانه به دهانه پیش می‌رود، چرا در فاز اول ساخت از قطعه‌ای با طولی به حدود 1.25L استفاده می شود؟

عکس‌های admin2
admin2

امتیازها: 20

در ساخت پل‌هایی با دو دهانه (طول دهانه = L) که روش ساخت دهانه به دهانه پیش می‌رود، چرا در فاز اول ساخت از قطعه‌ای با طولی به حدود 1.25L استفاده می شود؟

بازدید: 122