فرایند ساخت کدامیک از ستونهای دوبل، اچ و باکس در کارخانه سختتر است؟چرا؟

عکس‌های mousa1390
mousa1390

امتیازها: 0

فرایند ساخت کدامیک از ستونهای دوبل، اچ و باکس در کارخانه سختتر است؟چرا؟

فرایند ساخت کدامیک از ستونهای دوبل، اچ و باکس در کارخانه سختتر است؟چرا؟
بازدید: 812